Ban Giám hiệu

 • Nguyễn Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn